Menu

Aktualności

PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA ŚWINOUJŚCIE

 UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5
72-600 ŚWINOUJŚCIE

Wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista/główny specjalista w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów

Wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 1. obywatelstwo polskie*,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. doświadczenie zawodowe: min. 5 letni staż pracy,
 4. dobra znajomość obsługi komputera – MS Office, w tym programów graficznych pozwalających na przygotowanie materiałów prezentacyjnych,
 5. dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w mowie i piśmie,
 6. znajomość zasad planowania strategicznego,
 7. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 1. ukończone kursy i szkolenia z zakresu analiz ekonomicznych w tym analiz opłacalności inwestycji,
 2. co najmniej trzy lata pracy w administracji państwowej lub samorządowej,
 3. wiedza z zakresu zarzadzania projektami,
 4. predyspozycje osobowościowe:
 5. kreatywność,
 6. komunikatywność,
 7. samodzielność,
 8. umiejętność pracy w zespole.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Gromadzenie i analiza danych dotyczących życia społeczno-gospodarczego w mieście, współpraca z środowiskiem gospodarczym, stowarzyszeniami branżowymi, instytucjami administracji państwowej.
 2. Znajomość przepisów prawa z zakresu życia gospodarczego.
 3. Opracowanie i aktualizacja oferty inwestycyjnej miasta, podejmowanie działań w celu efektywnego pozyskiwania inwestorów, współpraca z inwestorami oraz potencjalnymi inwestorami.

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. stanowisko pracy na 2 piętrze (brak windy),
 2. praca przy monitorze ekranowym,
 3. brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
 4. czas pracy: pełen etat – 40 godzin tygodniowo,
 5. wysiłek umysłowy.

Wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Świnoujście, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w marcu 2020r. nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy (CV),

List motywacyjny i życiorys zawodowy (CV) należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami, numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem, a także klauzulą o następującej treści: „Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (innych niż wymagane przepisami prawa) przez administratora danych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: Specjalista/główny specjalista w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów. Dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją                  o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.”

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • klauzula informacyjna dla kandydata.

Kserokopie dokumentów, które składa kandydat powinny być przez niego potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Dokumenty składane w oryginale winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wzór ww. oświadczeń oraz klauzula informacyjna do pobrania na stronie internetowej bip.um.swinoujscie.pl w zakładce – praca, w wersji papierowej w Biurze Kadr Urzędu Miasta Świnoujście. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać na Stanowisku Obsługi Interesantów albo przesyłać za pośrednictwem poczty na adres: Biuro Kadr, Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej  dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko Specjalista/główny specjalista w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów” w terminie do dnia 7 maja 2020 roku.

Uwaga:

 1. Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 2. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
 3. Dokumenty aplikacyjne, które zostaną złożone w innej formie niż zamknięta koperta albo wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie i miejscu naboru.
 5. Wszystkie dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 * Prezydent Miasta, upowszechniając informację o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o których poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook