Menu

Zasady udzielania dotacji

Jesteś zainteresowany pozyskaniem
dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Sprawdź na jakich zasadach je przyznajemy.

W jakiej kwocie możemy przyznać dotacje?

 • Kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia i w 2014 roku w PUP Świnoujście wynosi: 20.000 zł.
 • Kwota jednorazowych środków obejmuje również pokrycie kosztów :
  • pomocy prawnej,
  • konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem tej działalności.
 • W przypadku, gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych środków nie może przekraczać:
  • 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni,
  • 3–krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

Kiedy nie możemy przyznać dofinansowania?

 • Działalność gospodarcza jest tożsama z prowadzoną przez Współmałżonka Wnioskodawcy lub innych osób spokrewnionych.
 • Działalność gospodarcza jest kontynuacją działalności zakończonej przez Współmałżonka lub innych osób spokrewnionych na 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku lub zakończonej po złożeniu wniosku.
 • Ten sam rodzaj działalności gospodarczej, wykonywany jest w tej samej lokalizacji jak działalność wykonywana przez inny podmiot, przez osoby spowinowacone lub spokrewnione.
 • Przejęto działalność gospodarczą od innego podmiotu.

Przez przejęcie działalności gospodarczej rozumie się sytuację, gdy 30 dni po zakończeniu działalności poprzedniego właściciela, nastąpi jednoczesne odkupienie środków obrotowych od tego podmiotu oraz prowadzenie tego samego rodzaju działalności w tym samym miejscu.

Urząd w trakcie procedury oceny złożonego wniosku pozyska informacje wskazujące na faktyczne wykonywanie przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, samodzielnie bądź w ramach działalności prowadzonej przez inne podmioty, lub w przypadku stwierdzenia tego faktu w wyniku wizytacji wstępnej przeprowadzonej w miejscu wskazanym przez Wnioskodawcę do prowadzenia planowanej działalności.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 • Zakup towarów i usług, w szczególności środków trwałych (sprzęt i wyposażenie), urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, remontów niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy.
 • Kwota na remontu lokalu oraz koszty reklamy nietrwałej, (np.: ulotki), towar lub materiały składające się na wytwarzany produkt nie może przekraczać 30% całości kwoty wnioskowanej – 6.000,00zł
 • Koszty remontu, reklamy i zatowarownia nie mogąŁĄCZNIE przekraczać kwoty 6.000,00 zł.

Na co nie można przeznaczyć dotacji?

 • spółki osobowe i kapitałowe,
 • działalność prowadzoną wyłącznie poza granicami kraju,
 • działalność eksportową,
 • działalność prowadzoną w sektorze przemysłu węglowego,
 • działalność uwarunkowaną pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzonych z zagranicy,
 • działalność, w której wysokość środków jest ustalana na podstawie ceny lub ilości produktów nabytych lub wprowadzanych do obrotu,
 • działalność, w której zachodzi obowiązek dzielenia się środkami pomocy z producentami surowców,
 • handel obwoźny, obnośny, akwizycja,
 • prowadzenie biura kredytowego, pożyczkowego, punktu kasowego (opłat) bez współpracy z bankiem, SKOK, Pocztą Polską lub innymi podmiotami świadczącymi usługi pocztowe,
 • prowadzenie lombardu,
 • prowadzenie salonu gier hazardowych oraz firm typu agencji towarzyskich, itp.,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przyjmowania zakładów gier losowych i zakładów wzajemnych w sieci internetowej,
 • handel bronią, w tym w celach kolekcjonerskich,
 • handel środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi oraz środkami zastępczymi, w tym preparatami z tej grupy określanymi jako kolekcjonerskie,
 • handel, w tym handel internetowy, preparatami odchudzającymi i odżywkami   spożywczymi, poza sprzedażą prowadzoną w stacjonarnych aptekach i sklepach  zielarskich przez osoby uprawnione,
 • produkcja wyrobów alkoholowych,
 • produkcja wyrobów tytoniowych,
 • usługi w zakresie medycyny naturalnej świadczone przez osoby nie posiadające  wykształcenia medycznego,
 • usługi w zakresie wybielania zębów oraz usługi prowadzenia badań i diagnostyki
  w celu oceny stanu zdrowia przez osoby nie posiadające wykształcenia medycznego,
 • usługi w zakresie opieki nad dziećmi świadczone przez osoby nie posiadające  przygotowania zgodnego z wymogami ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • usługi wróżbiarskie i ezoteryczne,
 • usługi wynajmu lokali, za wyjątkiem usług zakwaterowania,
 • zakup nieruchomości i lokali,
 • zakup akcji, obligacji, udziału w spółkach i innych papierów wartościowych,
 • zakup garderoby (z wyłączeniem odzieży roboczej i ochronnej),
 • handel w pomieszczeniach przenośnych i nietrwałych,
 • działalność sezonową,
 • wyposażenie i remont mieszkania (domu), w którym Wnioskodawca zamierza zarejestrować działalność gospodarczą, a do którego posiada tytuł prawny (akt  własności, umowę najmu, itp.), za wyjątkiem wyposażenia stanowiska pracy bezpośrednio związanego z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej,
 • wynagrodzenia zatrudnionych pracowników,
 • opłaty administracyjno – skarbowe, podatki, koncesje, bieżące koszty utrzymania lokalu, koszty związane z eksploatacją środka transportu, składki ZUS, hostingu, itp.,
 • leasing i opłaty leasingowe,
 • koszty ubezpieczenia lokalu lub budynku oraz zakupionych maszyn i urządzeń,
 • inne zakupy nie związane ściśle z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej.

Co musi zawierać wniosek o dofinansowanie?

 • kwotę wnioskowanych środków,
 • rodzaj planowanej działalności,
 • kalkulację kosztów,
 • szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków,
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków.

Jakie załączniki dołączyć wniosku o dofinansowanie?

 • Oświadczenie o wspólności majątkowej małżeńskiej wraz z oświadczeniem małżonka wnioskodawcy w przypadku pozostawania w ustawowej wspólności majątkowej.
 • Plan przedsięwzięcia.
 • Kserokopie i oryginały dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.
 • Przedwstępne umowy dotyczące współpracy, listy intencyjne, referencje.
 • Wstępną opinię Sanepidu.
 • Informację przedstawianą przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
 • Dokumenty potwierdzające lokalizację przedsięwzięcia oraz tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Dokumenty potwierdzające lokalizację przedsięwzięcia - czym są?

 • kserokopię aktu własności lokalu (dotyczy osób bezrobotnych, które są właścicielami lokalu),
 • umowę użyczenia lokalu wraz z kserokopią aktu własności lokalu użyczającego (dotyczy osób bezrobotnych, które nie są właścicielami lokalu),
 • przedwstępną umowę dzierżawy lokalu, ewentualnie umowę najmu/dzierżawy lokalu (dotyczy osób bezrobotnych chcących wynajmować lub dzierżawić lokal).

Jakie sytuacje powodują rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym?

 • Nierozpoczęcie działalności gospodarczej w terminie wskazanym w treści umowy, jej zawieszenia lub zaprzestania prowadzenia,
 • Wykorzystanie przyznanych środków niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 • Niedotrzymanie terminu wydatkowania i rozliczenia się z przyznanych środków,
 • Niedochowanie obowiązków umownych w zakresie dokumentowania ciągłości prowadzonej działalności,
 • Prowadzenie działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy,
 • Podjęcie zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności,
 • Złożenie niezgodnych z prawdą oświadczeń do wniosku,
 • Zmiana, bez uzgodnienia profilu, prowadzonej działalności,
 • Naruszenie innych warunków umowy.

W jakich sytuacjach należy zwrócić przyznane środki?

 • Wykorzystanie otrzymanego dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem,
 • Prowadzenie działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy,
 • Podjęcie zatrudnienia lub zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy  prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, zaświadczenia lub informacji.
 • Naruszenie innych warunków umowy.

Dokumenty za zakupy - jakie są akceptowane?

Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie jest się kserokopia potwierdzoną za zgodność przez wyznaczonego pracownika Urzędu z okazanym oryginałem dokumentu: faktur, rachunków: wystawionych przez podmioty gospodarcze

 • które w przypadku formy płatności gotówka, zawierają w swojej treści formułę wskazującą formę zapłaty za dokonane zakupy,
 • które w przypadku formy płatności przelew, zawierają w swojej treści formułę wskazującą formę zapłaty za dokonane zakupy lub załączone do niej jest potwierdzenie dokonania przelewu;
 • w przypadku formy płatności za pobraniem, do których załączono potwierdzenie zawierające datę przyjęcia środków przez pracownika firmy przewozowej lub poświadczenie firmy o otrzymaniu środków w danym dniu za zakupiony asortyment.

Jakie dokumenty poświadczają rejestrację Działalności Gospodarczej?

 • potwierdzenie złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,
 • zaświadczenia Urzędu Skarbowego o figurowaniu w ewidencji podatników z tytułu prowadzenia działalności gospodarcze,
 • zaświadczenia z ZUS potwierdzającego zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego lub kopii deklaracji zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego.

Co powinno zawierać rozliczenie?

Rozliczenie winno zawierać informację, czy bezrobotnemu, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego.

Wizyty monitorująco - sprawdzające - jak często się odbywają?

 • Pierwsza wizyta do 30 dni od dnia złożenia dokumentów potwierdzających wydatkowanie.
 • Druga wizyta do 60 dni od dnia dokonania przez Organ Zatrudnienia rozliczenia, na podstawie dostarczonych przez Korzystającego dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków.
 • Organ Zatrudnienia ma ponadto możliwość przeprowadzania dalszych wizyt monitorująco-sprawdzających celem sprawdzenia prawidłowości realizacji umowy.

Formy zabezpieczenia zwrotu dofinansowania

Kto może być poręczycielem?

 • Dwie osoby zatrudnione na czas nieokreślony lub określony (min. 36 miesięcy licząc od dnia zawarcia umów).
 • Wynagrodzeniem minimalne brutto 1.800 PLN.
 • W przypadku emerytów lub rencistów udzielających poręczenia, wymaga się aby były to osoby otrzymujące przychody wolne od obciążeń z jakichkolwiek tytułów w wysokości min. 1.200,00 PLN netto.
 • Wyklucza się udzielanie poręczenia przez dwóch emerytów lub rencistów.
 • Osoba udzielająca poręczenia nie może już być poręczycielem z tytułu niezakończonych umów.

UWAGA:

 • Poręczycielem nie powinien być współmałżonek osoby bezrobotnej ani inny członek rodziny prowadzący z nim wspólne gospodarstwo domowe.
 • Poręczenie wymaga akceptacji małżonków poręczycieli złożonej na piśmie w obecności pracownika Urzędu.

Weksel z poręczeniem wekslowym – Awal Kto może wystawić weksel z poręczeniem wekslowym – awal?

 • Osoba fizyczna zatrudniona na czas nieokreślony lub określony (min 36 miesięcy licząc od dnia zawarcia umów).
 • Wynagrodzenie minimalne musi wynosić minimum 2.200,00 PLN brutto.
 • W przypadku emerytów lub rencistów osoba otrzymująca przychody wolne od obciążeń z jakichkolwiek tytułów w wysokości min. 1.500,00 PLN netto.

UWAGA:

 • Poręczycielem nie powinien być współmałżonek osoby bezrobotnej ani inny członek rodziny prowadzący z nim wspólne gospodarstwo domowe.
 • Poręczenie wymaga akceptacji małżonków poręczycieli złożonej na piśmie w obecności pracownika Urzędu.

Gwarancja bankowa:

 • Osobiste, nieodwołalne i nieprzenoszalne zobowiązanie banku – gwaranta, że w przypadku niedopełnienia przez osobę bezrobotną warunków umowy o dofinansowanie, bank ten zapłaci bezwarunkowo, na pierwsze wezwanie Organu Zatrudnienia, każdą żądaną kwotę rzecz Gminy Miasta Świnoujście –  Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu, po otrzymaniu pierwszego żądania na piśmie, popartego szczegółowym pisemnym uzasadnieniem powodów tego żądania, odnoszącego się do wspomnianej umowy o dofinansowania.
 • Gwarancja musi zostać udzielona na kwotę dofinansowania i odsetek ustawowych, na okres co najmniej 18 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

Zastaw na prawach lub rzeczach

 • Ustanawiane pomiędzy wierzycielem – Gminą Miastem Świnoujście – Powiatowym Urzędem Pracy w Świnoujściu a bezrobotnym, który jest uprawniony do rozporządzania przedmiotem zastawu.
 • Przedmiotem zastawu mogą być rzeczy lub prawa o wartości przekraczającej kwotę dofinansowania i ewentualnych odsetek ustawowych.

Blokada rachunku bankowego:

 • Blokada środków pieniężnych w wysokości otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi zgromadzonych na rachunku bankowym na okres 18 m-cy.
 • W czasie obowiązywania blokady, posiadacz rachunku bankowego nie może dysponować zablokowanymi środkami ani podejmować środków będących przedmiotem blokady bez uprzedniej zgody Organu Zatrudnienia.
 • Blokada dokonywana jest na okres co najmniej 18 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej.

Akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

 • Zgoda dłużnika na dobrowolne poddanie się egzekucji.
 • Zgoda zawiera obowiązek zapłaty sumy pieniężnej.
 • Akt notarialny sporządzany jest po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
 • W celu ustanowienia zabezpieczenia w postaci aktu notarialnego, bezrobotny, musi złożyć oświadczenie o wartości posiadanego majątku wraz z dokumentami potwierdzającymi ten fakt (np. akty notarialne lub odpisy ksiąg wieczystych posiadanych nieruchomości, itp.).

WAŻNE

 • Przedłożenie w Powiatowym Urzędzie Pracy dokumentów potwierdzających wydatkowanie otrzymanych środków, nie oznacza ich akceptacji.
 • Akceptacja wydatków dokonana zostaje z chwilą rozliczenia dotacji, o czym bezrobotny, zostaje pisemnie powiadomiony przez Organ Zatrudnienia.
 • Bezrobotny, zobowiązuje się do nie zbywania oraz do nie oddawania do korzystania przez inne podmioty przedmiotów (zakupów) sfinansowanych z przyznanej dotacji w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Wszelkie zmiany dokonuje się na piśmie.

Podstawy prawne – pomoc przyznawana jest na podstawie:

1) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania  środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U.  Nr  rok 2012 poz.457), zwanego dalej rozporządzeniem.
3) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006,str. 5).
4) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora  rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004  (Dz.Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6) w zakresie  przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa.
5) Rozporządzenia Komisji (WE)  nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz.Urz. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35). 6)  ustawy dnia 30.04.2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U z 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.).
7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311).
8) Ustawy z dnia  02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. jedn.Dz.U. z 2013 poz. 672).
9) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz.U.z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
10) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm).
11) Regulaminu przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świnoujściu.

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook