Menu

Szkolenia

Szkolenia organizowane są w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Koszt szkolenia indywidualnego w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

 

Kto może skorzystać ze szkolenia?

 • osoba bezrobotna,
 • osoba poszukująca pracy, która:
  • pobiera rentę szkoleniową,
  • pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podst. przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
  • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  • uczestniczy w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • pozostaje zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • jest żołnierzem rezerwy,
  • jest zatrudniona, wykonuje inną pracę zarobkową  lub działalność gospodarczą, w wieku 45 lat i powyżej.
  • osoba niepełnosprawna na zasadach określonych w w/w ustawie oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Uwaga:
Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy Twojej sytuacji i Twoich szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z Twoim doradcą w urzędzie.

 

 • Możliwość sfinansowania szkolenia przysługuje w przypadku:braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

 

Szkolenia osób bezrobotnych odbywają się w dwóch formach:

 • Szkolenia indywidualne to szkolenia wskazane przez osobę poszukującą pracy i realizowane na jej wniosek, pod warunkiem uzasadnienia celowości szkolenia. „Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.” ( art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
  Osoba zainteresowana uczestniczeniem we wskazanym przez siebie szkoleniu winna złożyć w urzędzie pracy wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne wraz z uprawdopodobnieniem zatrudnienia oraz wymaganymi załącznikami.

 • Szkolenia grupowe skierowane są do określonej grupy osób bezrobotnych (w zależności od typu szkolenia i zawodu) i poprzedza je zorganizowana rekrutacja prowadzona przez powiatowy urząd pracy. Warunkiem zakwalifikowania się jest spełnianie ustawowych kryteriów dotyczących uprawnienia do szkolenia oraz posiadanie predyspozycji i spełnianie warunków zgodnych z kryteriami naboru na dany kurs.
  „Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową”. Zajęcia mogą odbywać się zarówno rano jak i popołudniu, od poniedziałku do piątku. Osoba skierowana zobowiązuje się do regularnego uczestnictwa w zajęciach.

Szkolenie finansowane przez Urząd może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 24 miesiące.

 

Starosta, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, jeżeli uzasadni on celowość skierowania.
Uczestnikowi szkolenia przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku, którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy. Stypendium podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje. Stypendium nie jest wypłacane za okres nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika szkolenia.

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2016

PLAN  SZKOLEŃ  GRUPOWYCH NA ROK 2016 DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANCYH W PUP ŚWINOUJŚCIE

FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRACY

 

Lp.

Nazwa i zakres szkolenia

 

Planowany termin realizacji

(kwartał)

Planowana

liczba godzin

Charakterystyka osób Planowana

liczba miejsc

Egzamin zewnętrzny Rodzaj zaświadczenia

lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenia szkolenia

 

 

 

1

 

 

Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy „Szukam pracy”

 

 

 

II

 

 

 

40

Osoby bezrobotne zarejestrowane  w PUP Świnoujście chcące nauczyć się jak efektywnie poszukiwać pracy, oraz  praktycznie zastosować nabyte umiejętności poszukiwania i uzyskiwania pracy  

 

 

10

 

 

 

Brak

 

 

 

Zaświadczenie             o ukończeniu szkolenia

 

 

2

 

Szkolenie „ Kelner – barman, barista z językiem niemieckim – słownictwo branżowe”

 

 

II

 

 

150

Osoby bezrobotne

w wieku do 30 roku życia, zarejestrowani w PUP Świnoujście     z wykształceniem minimum podstawowym lub gimnazjalnym

 

 

5

 

 

Brak

 

 

Zaświadczenie               o ukończeniu szkolenia

 

3

 

 

 

 

Szkolenie „Motywacja i skuteczna realizacja celów

 

II

 

15

Szkolenie dla kobiet bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Świnoujście dla których ustalono III profil pomocy  

15

 

Brak

 

Zaświadczenie            o ukończeniu szkolenia

 

[contact-form-7 id=”17″]

tel: 91 321 97 53

szkolenia@pup.swinoujscie.pl

Podstawy prawne – pomoc przyznawana jest na podstawie:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 40-41).

 

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook