Menu

Dofinansowanie osób do 30 roku życia


 


Planujesz zatrudnić pracownika i chcesz obniżyć koszty zatrudnienia?

Skorzystaj z dofinansowania dla osób do 30 roku życia.

Pracodawco – obniż koszty zatrudnienia pracownika!
Przypominamy, że nie musisz płacić składek na Fundusz pracy jeżeli:

– zatrudnisz skierowana osobę bezrobotną,

która nie ukończyła 30 roku życia (okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia).

Podstawa prawna:
Art. 104a, art. 104b. ust. 1 i 2, art. 104c ustawy z dnia 20.04.2004 o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1065).

Czym jest dofinansowanie wynagrodzeń za zatrudnienie pracowników do 30 roku życia?

Refundacja kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, to świadczenie, które może zostać przyznane pracodawcy lub przedsiębiorcy na podstawie zawartej umowy.

Dlaczego warto ubiegać się o dofinansowanie?

Jeśli zatrudnisz skierowaną osobę bezrobotną na okres 24 miesięcy, otrzymasz dofinansowanie do wynagrodzenia, nagród i składek ZUS przez okres 12 miesięcy.

W jakiej wysokości przysługuje dofinansowanie?

Wysokość refundacji będzie uprzednio uzgodniona, nieprzekraczająca jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Na jaki okres należy zatrudnić osobę bezrobotną?

Pracodawca lub przedsiębiorca będą obowiązani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja, oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.

Komu nie przysługuje dofinansowanie?

Refundacja nie przysługuje pracodawcom i przedsiębiorcom, u których w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Forma wsparcia obowiązuje tylko do 31.12.2018 roku.

.

WYSOKOŚĆ REFUNDACJI:

Refundacja wynagrodzenia: Refundacja składki
na ubezpieczenia społeczne:
Ilość miesięcy:
do 2 000,00 zł

(refundowane od 2018 r.)

  • emerytalne: 9,76 %;
  • rentowe: 6,50 %;
  • wypadkowe: ? (według deklaracji ZUS)
12

Składając wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia osób do 30roku życia należy pamiętać że:

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia w ciągu ostatnich
6 miesięcy przed złożeniem wniosku o refundację części kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek
na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, Pracodawca nie otrzyma refundacji.

1

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, bez wypowiedzenia z winy bezrobotnego (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego w trakcie dofinansowania bądź przed upływem wskazanych okresów, na zwolnione stanowisko pracy kierowana jest inna osoba bezrobotna.

2

Nie wywiązanie się przez pracodawcę z umowy o dofinansowanie zawartej z urzędem, a w szczególności:
• odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione miejsce pracy,
• rozwiązanie umowy o pracę w trakcie przysługiwania dofinansowania,
• niedotrzymanie warunku wymaganego okresu zatrudnienia,
skutkuje koniecznością zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi.

3

Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Pliki do pobrania

WNIOSEK

WNIOSEK

FORMULARZ DE MINIMIS

FORMULARZ DE MINIMIS

Masz pytania dotyczące dofinansowania wynagrodzenia?

Umów się na spotkanie z naszym doradcą!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Doradca Klienta

tel: 91 321 97 54

szkolenia@pup.swinoujscie.pl

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn

Facebook


Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 4872