Menu

Informacja dla pracodawców

Nabór na środki z Limitu KFS w 2021 r.

Działania finansowane ze środków KFS:

1. Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
2. Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
3. Badana lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia;
4. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Procedura ubiegania się o środki z KFS:

Pracodawca planujący zorganizowanie szkolenia musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.
Zgodnie z § 6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Społecznego przy rozpatrywaniu wniosku starosta uwzględnia między innymi:
a) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
b) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
c) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
d) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
e) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
f) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
g) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
h) ograniczenia finansowe w dysponowaniu środkami KFS przez Urząd jako element brany pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków – w przypadku niewystarczających środków Urząd może zastosować dodatkowe kryteria np.: zwracać uwagę na wnioski niewielkich firm albo wnioski pracodawców nie wykorzystujących do tej pory dofinansowania ze środków KFS.

Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin pozostawia się do decyzji pracodawcy.

Wniosek może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej.

Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać:
• bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo
• podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Minister właściwy ds. pracy określił następujące priorytety wydatkowania KFS w 2021 r:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 8. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych
  i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Dodatkowe informacje:

• Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
• Środki z limitu KFS w roku 2021 mogą być przeznaczone dla pracodawców i pracowników bez ograniczenia wiekowego.
• Możliwość otrzymania dofinansowania na sfinansowanie kosztów kształcenia do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w przeliczeniu na jednego pracownika.

Uwaga!!! Ważna informacja dla Pracodawców!

Od 01 stycznia 2021r.  przyjmowanie wniosków dotyczących zatrudnienia cudzoziemców na podstawie:  oświadczenia o powierzeniu pracy i zezwolenia na pracę sezonową będzie odbywało się wyłącznie w formie elektronicznej.
Wnioski prosimy składać za pośrednictwem strony:  praca.gov.pl


Szczęśliwego Nowego Roku !

W Nowym Roku CAZ w Świnoujściu życzy Wam 12 miesięcy zdrowia,52 tygodni szczęścia, 8760 godzin wytrwałości,525600 minut pogody ducha i 31536000sekund miłości! 🙂Szczęśliwego Nowego Roku 🥂🥳🥳🥳

NOWY NABÓR ! – Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców


Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu ogłasza nabór na dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw (art. 15 zze⁴)

Dotacja do wysokości 5.000 zł

Dotację będa mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną określonymi kodami według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności, nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r., a ich przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 % w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. 
 
Dotacje będą wypłacane na podstawie wniosków składanych wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl

Nabór zostanie uruchomiony 19.12.2020 r.


Więcej informacji: 91-321-97-71, 91-321-97-53, 661-031-831

 
O dotację mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy oraz mali przedsiębiorcy o PKD:

47.71.Z
Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

49.39.Z
Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

56.10.A
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B
Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z
Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z
Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z
Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z
Działalność fotograficzna

77.21.Z
Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.90.A
Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

82.30.Z
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z
Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A
Nauka języków obcych

85.59.B
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.10.Z1
Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

86.90.A
Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D
Działalność paramedyczna

90.01.Z
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z
Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z
Działalność muzeów

93.11.Z
Działalność obiektów sportowych

93.13.Z
Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z
Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z
Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A
Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29.B
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.01.Z
Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

96.04.Z
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

UWAGA ! WAŻNE INFORMACJE !

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02 LISTOPADA 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Powiatowy Urząd Pracy
w Świnoujście informuje o organizacji pracy Urzędu.

Od dnia 04.11.2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu będzie NIECZYNNY DLA INTERESANTÓW do odwołania.

Jednocześnie zaznaczamy, że NIE PRZERYWAMY PRACY!

 Obsługa odbywać się będzie w trybie zdalnym.


Sprowadza się ona do wykonywania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy Obywatelom, z wyłączeniem jednak bezpośredniej obsługi interesantów.

 1. Pracownicy Urzędu pracują w godzinach pracy Urzędu bez zmian.
 2. Interesanci we wszystkich sprawach prowadzonych przez PUP
  w Świnoujściu proszeni są  o kontakt telefoniczny z pracownikami od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-12.00 lub o przesyłanie korespondencji pocztą tradycyjną, mailową lub za pośrednictwem ePUAP, lub praca.gov.pl
 3. W sprawach, indywidualnych bezpośrednia obsługa odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego określonego w odrębnych przepisach. Osobiste złożenie dokumentów (np. wniosków) w Urzędzie możliwe jest poprzez umieszczenie ich w skrzynce podawczej przy wejściu na parterze w budynku. Wykaz telefonów kontaktowych do poszczególnych komórek organizacyjnych znajduje się poniżej.
 4. Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej PUP (www.swinoujscie.praca.gov.pl), a także wywieszone w siedzibie Urzędu.

Informacje szczegółowe:

 • Rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy można dokonać przez portal www.praca.gov.pl:
 • 1. Pełna rejestracja elektroniczna dla osób, które dysponują podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym. W przypadku pełnej rejestracji elektronicznej dniem rejestracji jest dzień wprowadzenia danych, załączenia do wniosku wymaganych dokumentów i potwierdzenia ich jednym z ww. podpisów.

  2. Prerejestracja dla osób, które nie posiadają żadnego z podpisów wymienionych w pkt 1, ale mają możliwość przekazania danych i wymaganych dokumentów za pośrednictwem formularza elektronicznego. Rejestracja następuje w dniu kontaktu telefonicznego pracownika naszego urzędu.
 •  Rejestracja numer telefonu: 91 321 97 41, adres e-mail: rejestracja@pup.swinoujscie.pl
 • Pośrednictwo pracy: Wizyty osób bezrobotnych, oferty pracy, skierowania do pracy:
  tel. 91 321 97 56 lub 58 , adres e-mail: posrednik2@pup.swinoujscie.pl.

Obsługa pracodawców:   

 • Obsługa dot. zatrudnienia cudzoziemców: tel. 91 321 97 73, lub 91 321 97 51 , adres e-mail: posrednik1@pup.swinoujscie.pl;
 • Prace Interwencyjne, Roboty Publiczne, Dofinansowania 50+: tel. 91 321 97 71, adres e-mail: programy@pup.swinoujscie.pl;
 • Doposażenia stanowiska pracy, bony na zasiedlenie, staże: tel. 91 321 97 54, adres e-mail: staze@pup.swinoujscie.pl;
 • Dotacje, szkolenia, KFS: wew. tel. 91 321 97 53, adres e-mail: szkolenia@pup.swinoujscie.pl; dotacje@pup.swinoujscie.pl;
 • Tarcza antykryzysowa

  Pożyczki dla przedsiębiorców – COVID-19, tel. 91 321 97 53
  Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników COVID -19  tel. 91 321 97 71

     Dofinansowania dla samozatrudnionych tel. 91 321 97 54

Osoby przychodzące do Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu są zobowiązane do zachowania niezbędnych środków ostrożności zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia tj. obowiązek zakrywania ust i nosa, obowiązek dezynfekcji rąk, zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami. Realizując zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z 16 maja 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) w sali obsługi może przebywać tylko jedna osoba przy stanowisku.

Wszelkiego rodzaju dokumenty lub wnioski można składać poprzez portal internetowy: www.praca.gov.pl,

lub do pobrania na naszej stronie internetowej:

www.swinoujscie.praca.gov.pl

W dalszym ciągu można również wrzucać dokumenty do skrzynki podawczej na dokumenty znajdującej się na parterze w korytarzu budynku. Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu na bieżąco rozpatruje wszelkie sprawy wpływające do Urzędu.

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu

Mając na uwadze zachowanie bezpieczeństwa oraz sprawną obsługę osób bezrobotnych

poszukujących pracy oraz przedsiębiorców prosimy o dokonanie wcześniejszego telefonicznego umówienia godziny obsługi dogodnej dla klienta Urzędu pod numerami telefonów:

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy: tel. 91 321 97 41
Wizyty osób bezrobotnych, oferty pracy, skierowania do pracy: tel. 91 321 97 56 lub 58

Obsługa pracodawców (prace interwencyjne, refundacje 50+: tel. 91 321 97 71
Doposażenia stanowiska pracy, bony na zasiedlenie, staże,: tel. 91 321 97 54
Dotacje, szkolenia KFS: tel. 91 321 97 53
Sprawy dotyczące cudzoziemców: tel. 91 321 97 73 lub 51

Tarcza antykryzysowa

Pożyczki dla przedsiębiorców – COVID-19, tel. 91 321 97 53
Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników -COVID -19 tel. 91 321 97 71

Sekretariat – tel. 91 321 97 77 email: sekretariat@pup.swinoujscie.pl

Osoby przychodzące do Powiatowego Urzędu Pracy w Świnoujściu są zobowiązane do zachowania niezbędnych środków ostrożności zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia tj. obowiązek zakrywania ust i nosa, obowiązek dezynfekcji rąk, zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami. Realizując zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z 16 maja 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) w sali obsługi może przebywać tylko jedna osoba przy stanowisku.

Wszelkiego rodzaju dokumenty lub wnioski w dalszym ciągu należy wrzucać do skrzynki podawczej na dokumenty znajdującej się na parterze w korytarzu budynku. Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu na bieżąco rozpatruje wszelkie sprawy wpływające do Urzędu.

Rejestracja on-line krok po kroku

 1. Wchodzimy na stronę www.praca.gov.pl i klikamy „zarejestruj”.
 2. Wybieramy docelowy Urząd Pracy, w którym chcemy się zarejestrować.
 3. Wybieramy zgłoszenie do rejestracji, a następnie wypełniamy ankietę, przepisujemy kod z obrazka i klikamy ustal status osoby na rynku pracy.
 4. Wybieramy metodę rejestracji:
  1. Zgłoszenie do rejestracji z wyznaczeniem wizyty,
  2. Rejestracja bez konieczności przyjścia do urzędu
   (wymagany podpis elektroniczny lub zaufany).
 5. Wprowadzamy dane osobowe i pozostałe informacje.
 6. Po wprowadzeniu wszystkich danych i zapoznaniu się z oświadczeniami system wyznacza pierwszy wolny termin spotkania.
 7. Przepisujemy kod z obrazka i gotowe.
 8. Wyświetla się ekran końcowy i przychodzimy do Urzędu na wyznaczony termin.

instrukcja obrazkowa:

https://swinoujscie.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/rejestracja-w-urzedzie/instrukcja-elektronicznej-rejestracji

Urząd Przyjazny
CAZ na Facebook CAZ na YouTube CAZ na Google Plus CAZ na LinkedIn
wielkość czcionki
kontrast